Pondělí 2. října 2023, svátek má Olívie, Oliver
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 2. října 2023 Olívie, Oliver

Obnovme rodiny!

1. 02. 2011 10:00:00
Žijeme v době systematických a rostoucích útoků proti rodině a proti životu samotnému. V dnešní sekularizované společnosti je silná tendence zpochybňovat instituci rodiny, její přirozenost a poslání, její základ nacházející se v manželství muže a ženy. Tato tendence je zřetelná v programech mnoha národních a mezinárodních politických a lidsko-právních organizací (včetně organizace OSN UNESCO), má plnou podporu v médiích; vstupuje také do sféry života ekonomického, profesionálního a zkresluje nám i našim dětem hodnotné a pravdivé vnímání vztahů, rodiny a zvláště manželského života .

Zatímco v rozvojových zemích je dětí nadbytek, v mnoha vyspělých se schopnost reprodukce, plodnost „zhroutila“. Souběžně s tím se neschopnost lidí v moderní společnost budovat dlouhotrvající vztahy, promítla do velmi rychlého ukončování manželství - rozvody se rozšířily jako epidemie ve většině zemí s křesťanskými kořeny. Potratová agenda se naopak stala tak přirozenou součástí života, že si lidé už ani neuvědomují, jak hluboce zraňuje duši národů, otupuje svědomí lidí a nevyhnutelně vede k Božímu soudu. Volné svazky včetně znejasnění pohlavní identity a genderovými manipulátory prosazované představy, ži si každý člověk může libovolně volit i měnit svou sexuální orientaci a identitu, vytvářejí vážný sociální problém, stále více se rozšiřující a rovněž přispívají k relativizaci tradičních hodnot. Je zde jedno velké riziko, ba dnes už jistota, že takovýto stav věci předá našim dětem pochybnosti o sobě samých a o své budoucnosti a přispěje k podlomení jejich schopnosti navazování odpovědného partnerství.

Rodina a manželská láska

Manželská láska patří k našemu trvalému dědictví. Vytváří samotnou podstatu manželství, a je proto srdcem rodiny. Monogamní partnerství je přes všechny útoky sociálních inženýrů stále všeobecným ideálem lidstva. Na základě výsledků společenskovědních výzkumů docházejí vědci k tomu, co se nazývá "transkulturní ideál", který spočívá v zjištění, že děti nejlépe prospívají, pokud jsou vychovávány oběma rodiči, kteří jsou oddáni jeden druhému a společně pečují o své děti. "Studie ukazují, že manželský závazek není udržován pouze vzájemnou přitažlivostí, ale také morálním přesvědčením o závažnosti manželství a obavou ze společenských a finančních důsledků rozchodu.“*

Děti spolu s jejich výchovou jsou bezprostředním výsledkem, plodem manželské lásky. V minulosti (po staletí) se manželská láska, zejména v křesťanské teologii a pak i v praxi podceňovala, což způsobilo obrovské škody a vedlo k nepochopení pozitivní role sexuality v životě vůbec. Vzhledem k tomu, že sexualita byla pokládána za cosi tělesného a (tedy) hříšného, i pohled na samotný sexuální akt był spojen s pocitem viny. Teprve v našem věku była konečně sexualita rehabilitována jako Boží dar (jímž také dle Bible jednoznačně vždy byla) a příležitost manželských partnerů se vzájemně obdarovat.

Jak sladit manželskou lásku se zodpovědným předáním dalšího života? Není důvod proto, aby láska a rozmnožování byly protikladnými body ve struktuře manželství. Láska k dětem je – a má být – výsledkem manželské lásky. Je to právě tento cit, který umožňuje manželům plodnost fyzickou i duševní. Akt početí bez manželské lásky a lásky k dítěti by byl pouze smutnou parodií lidského otcovství nebo mateřství. A naopak, manželský svazek, který se úmyslně brání početí, je sám o sobě ubohý a křehký. Manželé totiž obdrželi Boží úkol stát se spolupracovníky Božími v předávání života, ve výchově dětí a v rozmnožování Božích potomků. Kristovo odevzdání se církvi je v Bibli obrazem skutečné manželské a rodinné lásky.

Výchova k zodpovědné sexualitě

Sexuální výchova tak, jak je v poslední době prezentované např. MŠMT, se jen snaží reagovat na ideologické požadavky sekulárního humanizmu, které jsou z hlediska vytváření a chápání hodnot velmi problematické. Pohlavní styk bývá v této výuce oddělen nejen od aktu plození, ale také od vytvoření úzkého vztahu mezi partnery. Místo aby sexuální výchova kladla důraz na citovou a morální výchovu ve vztahu k druhému, upřednostňuje antikoncepci, potrat, ospravedlňuje homosexualitu a propaguje hlavně ochranu proti pohlavně přenosným nemocem.

Sexuální výchova je ovšem nezbytná pro zdravý biologický, psychologický, sociální a morální vývoj člověka. Oddělení plození od pohlavního styku nám však nepomůže stát se zodpovědnějšími ve vztazích a citech k bližním. Z pohledu hodnotového pojetí nabývá sexuální život významu jen ve spojení s láskou, která se projevuje v potěšení ze setkávání se s milovanou osobou a v radosti z povolávání dětí k životu. Hodnoty, které láska vyznává, jsou: svoboda, vzájemné obdarovávání, věrnost a přání, aby společný vztah přetrval do věčnosti. To znamená, že láska je povoláním k vybudování pevného a trvalého vztahu zakotveného v manželství, nikoli pouze v citech. Pouze tato perspektiva dává veškerý smysl sexuální výchově.

Děti pro zdravý vývoj potřebují oba rodiče

Ze samotné biologické podstaty lidské bytosti, z faktu, že člověk je stvořen jako muž a žena plyne, že jejich úlohy ve společnosti i v rodinách jsou odlišné, specifické. Muž a žena jsou stvořeni tak, aby se komplementárně doplňovali a vzájemně podporovali, nikoli aby byli stavěni proti sobě v jakési „válce pohlaví“ – jak tuto otázku často podávají feministky. Mateřství a výchova dětí po narození jsou jednou z největších výzev v životě žen – a jsou v této úloze zcela nezastupitelné. Předat dětem např. schopnost milovat a vstupovat do sociálních interakcí je do značné míry úloha žen a jejich mateřské výchovy – vzhledem k tomu, že základní charakterové rysy člověka se formují do 3-4 let. Je naopak prokázáno, že dítěti hrozí těžká deprivace a poškození jeho charakteru např. zvýšenou agresivitou a necitelností, pokud nemá láskyplnou péči, kterou mu může poskytnout pouze vlastní rodič, a v první řadě matka. Je tedy velmi žádoucí, aby naší společností byla tato možnost matek pečovat o děti v prvních létech jejich života zaručena. Naopak hlavně od otce získává dítě schopnost posunovat své meze, překonávat překážky a objevovat nové věci. Je to mužský prvek, který dodává při výchově prvky odvahy a soutěživosti (tyto odlišnosti ve výchovných důrazech jsou dobře vidět i na odlišném způsobu, jak si ženy a muži hrají s dětmi).

Dospělí, a zvláště rodiče, přestože jako autority mají právo poučovat dítě, mívají sklon zanedbávat naslouchání dětem, které jedině vytváří zpětnou vazbu a záruku opravdového dialogu. Děti potřebují, aby se jim naslouchalo, chtějí být přijímány proto, že jsou, a pro budoucnost, kterou mají před sebou. Budoucnost je darem vloženým do jejich rukou, a ne nástrojem pro to, aby rodiče realizovali své plány, často ty, které nemohli sami uskutečnit. Děti požadují důslednost; chtějí být šťastné a být vyslyšeny ve své touze po štěstí. Dobří rodiče jsou takoví, kteří věnují dětem dostatečnou pozornost: právě takovou, kterou dítě vyžaduje, pozornost aktivní, ale i pasivní, dovedou poučení dávat i přijímat. Dobří rodiče jsou takoví, kteří dovedou ve správném okamžiku být nebo naopak nebýt přítomní. Rodina je laboratoř společnosti. Prostřednictvím vzájemného naslouchání, ve kterém zároveň jeden druhého vychováváme, rostou rodiče a děti v životě i v míře schopnosti budovat vzájemné vztahy.

Děti jako nejlepší dlouhodobá investice

Rodina a péče o děti obecně by podle mého názoru měla na vládní úrovni zahrnovat pohled, o kterém se dosud přemýšlelo jen teoreticky (ale je zahrnut např. v pro-rodinném programu KDU-ČSL). Lze ji totiž pojmout jako investici do budoucnosti. Z ekonomického hlediska jsou děti tou nejlepší dlouhodobou investicí – tak byly vždy vnímány i v tradiční společnosti. Pro rodinu jsou děti investicí, protože zajišťují budoucí příjmy rodiny i nejlepší zajištění starších generací v období života, kdy už nejsou ekonomicky soběstační. K tomu, aby děti byly schopny své rodiče zajistit ve stáří, je nevyhnutelným předpokladem to, že rodiče do nich investovali svůj čas, peníze a především lásku a tak z nich vychovali samostatné, vzdělané, pracující a zodpovědné lidi. Především v rodinách totiž platí Kristův zákon: „Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.“

Současný přístup našeho státu dosud nepočítá s rodinou jako s rovnoprávným ekonomickým subjektem. Rodiny s dětmi mají „dodat na trh“ potřebnou pracovní sílu a vychovat lidský kapitál. Ale nikdo se nezabývá tím, jaké náklady rodina vlastně má, stát je daňově vůbec nezohledňuje. Současná daňová sleva na dítě je nízká, nákladům neodpovídá, a přesto je chápána jako forma „zvýhodnění rodin“. Pro společnost tyto děti znamenají investici do růstu domácí ekonomiky, pro náš stát znamenají investici do budoucích příjmů sociálního a důchodového systému a do daňových výnosů státu. Vzhledem k demografickému vývoji naší společnosti je možno říci, že dnes už je tak jako tak skoro pozdě – ale otázka fatálního nedostatku mladších věkových skupin a praktického vymírání našeho národa bude v příštích desetiletích stále naléhavějším společenským problémem, který může vyústit až v mezigenerační válku. Představy EU, že populační deficit evropských národů bude nahrazen „dovozem“ převážně muslimského obyvatelstva severní Afriky, či Blízkého východu může také vyústit v konec evropské civilizace tak, jak ji po staletí známe.

Závěr

Na rozdíl od mnoha defétistických postojů se nedomnívám, že v této situaci nezbývá než rezignovat na šanci k obratu od tohoto neradostného stavu. Jedno z přísloví v Bibli říká, že „živý pes je na tom lépe, než mrtvý lev” - pokud žijeme, má každý z nás ještě šanci tento neradostný stav změnit. Mrtvola již tuto šanci nemá. Nebuďme tedy živými mrtvolami, nebo lidmi, kteří se jen vezou a sami se bojí přijmout odpovědnost za svůj život a za budoucnost našeho národa. Každý z nás má možnost tam, kde žije, udělat něco pro zlepšení situace – pokud ovšem má ponětí, jak by mohl situaci změnit. Začněme tedy tam, kde je přirozený základ našeho života i celé společnosti – v našich rodinách.

*Poznámka: Studie totiž potvrzují to, co mnozí předpokládali: Rozvod za sebou zanechává lidi, kteří se cítí odmítnutí, osamělí a s depresemi a tyto pocity trvají často i několik let. Méně známý už je fakt, že rozvod má vliv i na fyzické zdraví - zhruba ve stejné míře, jako kouření jedné krabičky cigaret denně. Zvýšená míra úmrtnosti napovídá, že rozvedení lidé mají sklon žít o několik let méně než ti, kteří v manželství setrvávají. Rozvod navíc velmi často vede k chudobě; především tehdy, pokud bylo zrušeno manželství, ve kterém jsou děti, neboť dvě domácnosti stojí více, než jedna a pracovní motivace a výdělky mohou poklesnout také z důvodu osobní nespokojenosti. Navíc jen relativně málo otců platí dostatečné výživné, takže absence biologického otce se stává převládajícím faktorem v problematice dětské chudoby; přinejmenším v USA a pravděpodobně tomu nebude jinak ani v případě i dalších zemí. Důsledky rozvodu a svobodného mateřství pociťují i samy zúčastněné děti, neboť absence otce vytváří pro děti celou řadu problémů, ať už jde o absenci danou rozvodem či skutečností, že dítě je vychováváno svobodnou matkou. U dětí žijících jen s jedním rodičem se také častěji objevuje zneužívání či zanedbání rodičem.

Děti žijící se svou biologickou matkou a otčímem či přítelem své matky navíc častěji čelí zvláštnímu nebezpečí: Zvýšené míře zneužívání, mnohem většímu riziku zabití a slabší tabuizaci incestu. Někteří sociologové a psychologové hovoří o "magickém číslu" 70ti procent - tolik procent lidí se závažnými sociálními patologiemi vyrůstalo v rodině, kde chyběl obec: 70 % vězňů, 70 % mladistvých vrahů, 70 % náctiletých uprchnuvších z domova a 70 % delikventů. Někteří vědci začali hovořit o "invazi barbarů" – takto označují chlapce, kteří vyrostli bez otcovské péče a nejsou proto připraveni na přijetí role manželů, jejichž úkolem je zabezpečit rodinu. Děti, které vyrůstaly v rodině s jedním rodičem či v rodině, která se skládala z jednoho biologického a druhého nevlastního rodiče, jsou dvakrát až třikrát náchylnější k tomu, že budou v budoucnu potřebovat pomoc psychologa a je u nich také mnohem pravděpodobnější, že budou mít nechráněný pohlavní styk, že se stanou kuřáky a že budou mít problémy s drogami a alkoholem. Naproti tomu pouze asi 12 % dětí, které žijí s oběma biologickými rodiči, má vážné problémy ve škole. Toto číslo se zvyšuje na cca 22 % u dětí, kteří žijí s rozvedenou matkou a na cca 30 % u dětí, jejichž matka se nikdy neprovdala.“

Autor: Martin Pinc | úterý 1.2.2011 10:00 | karma článku: 24.00 | přečteno: 1678x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Společnost

Michael Laitman

Proč je cesta k pravdě obtížná? Je nutné hledat pravdu? Proč?

Povznést se nad naše vrozené egoistické vlastnosti znamená povznést se nad naše představy o ošklivém a krásném, a tehdy začneme posuzovat to, co se nám líbí nebo nelíbí, podle zcela jiných hodnot.

2.10.2023 v 4:25 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 13 | Diskuse

Karel Trčálek

Fico vyhrál po zásluze a ulhaná pětidemolice už kvičí o orbanizaci Slovenska!!!

Jestli by naše země něco potřebovala jako sůl na zlato, tak je to ficoizace, jinak to u nás tady bude vypadat jako na Ukrajině a na Západě...

1.10.2023 v 15:49 | Karma článku: 19.01 | Přečteno: 419 | Diskuse

Otto Kamm

Na Primě u TT bylo „veselo“

První hodinu výřečný a rétoricky nadaný ministr dopravy obhajoval těžko stravitelnou koupi trubek na plyn. Ty prý nutně potřebujeme. I když se ukázalo, že to zas až tak výhodný kauf nebyl.

1.10.2023 v 13:06 | Karma článku: 31.53 | Přečteno: 828 | Diskuse

Josef Ulman

Konspirační teorie a jejich oběti

Co je to konspirační teorie? Konspirační teorie je vysvětlení údálosti za pomocí rozsáhlého spiknutí většinou nějakých elit.

1.10.2023 v 12:31 | Karma článku: 19.39 | Přečteno: 1152 | Diskuse

Tomáš Gayer

Jak na mediální gramotnost

Námětem dnešního blogu je cesta k mediální gramotnosti. Autor zde prezentuje základni pravidlo, jak úspěšně na to.

1.10.2023 v 11:07 | Karma článku: 17.53 | Přečteno: 253 | Diskuse

Kazma ukázal, jak snadno se dal zjistit kód vedoucí k výhře 22 milionů korun

Kazma (38) ukázal, jak relativně lehce se dal zjistit kód vedoucí k výhře jednoho milionu dolarů, v přepočtu 22 milionů...

Smartwings přestanou létat z malých letišť. Zařízly plány cestovek

Premium Posílit význam tuzemských regionálních letišť a umožnit řadě lidí cestovat na dovolenou bez cesty na pražské letiště. S...

Další celebrita na OnlyFans. Dělám to kvůli rodině, říká herečka

Drea de Matteová (51) je americká herečka známá například díky rolím Angie v Zoufalých manželkách, Wendy v Zákonu gangu...

To mi máma nikdy neřekla! Archiv StB Janu Kratochvílovou překvapil

Podraz režimu a nucená emigrace. Tak popisuje Jana Uriel Kratochvílová (70) čtyřicet let staré události, které...

Kde si i miliardář připadá chudý. Ze Saint-Tropez je oáza superluxusu

Francouzské letovisko Saint-Tropez je možná jedinou rybářskou vesnicí na světě, kde je snazší koupit si kabelku za 25...